Invitatie de participare

1. Autoritatea contractanta: FEDERATIA ROMANA DE POLO, cu sediul in Str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 020954 Bucuresti, ROMANIA
2. Tip achizitie: achizitie directa
3. Tip contract: servicii
4. Sursa de finantare: buget local Sector 1 si buget propriu
5. Valoare estimata: 836643,32 lei fara TVA
6. Denumire achizitie si cod CPV: Lucrari de reparare si modernizare zona de vestiare-dusuri si instalatie termoficare ce se afla in incinta Bazin Anatol Grintescu – Floreasca din Bucuresti, str Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1, coduri CPV: 45331100-7 Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala si 45450000- 6 – Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2);
7. Descrierea lucrarilor ce urmeaza sa fie achizitionate: Se vor achizitiona Lucrari de reparare si modernizare zona de vestiare-dusuri si instalatie termoficare ce se afla in incinta Bazin Anatol Grintescu – Floreasca din Bucuresti, str Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1, conform caietului de sarcini anexat;
8. Conditii de participare pentru ofertanti: pot participa toti operatorii economici, indiferent daca detin sau nu cont in SEAP.

Ofertantii trebuie sa prezinte:

– declaratia privind neincadrarea, in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese), conform Formular 3,
– declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 – conform Formular 9,
– declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016 – conform Formular 10,
– declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare persoana fizica ale carei date personale figureaza in cadrul ofertei, conform Formular 3A,
– declaratia de disponibilitate, conform Formular 3B,
– declaratia privind respectarea legislatiei din domeniile mediului, social si cu privire la relatiile de munca, conform Formular 4,
– declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential, conform Formular 6 (lipsa formularului sau formularul transmis necompletat se va interpreta 1n sensul ca ofertantul nu declara nicio parte din oferta tehnica/financiara ca fiind confidentiala; pretul total ofertat nu poate fi confidential).
Oferta va cuprinde certificatul constatator emis de ONRC (actualizat), din care sa rezulte ca ofertantul are inscris obiectul de activitate corespunzator obiectului achizitiei, precum si documente de autorizare/certificare privind instalare, montare, intretinere si verificari tehnice pentru cazane de apa calda cu o putere de cel putin 400kW.
Datele prevazute in certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia.

lnformatii privind clarificari: se pot solicita informatii si clarificari pana cel tarziu in prima zi lucratoare ulterioara datei publicarii achizitiei, la tel. 021.3170918, e-mail: achizitii@frpolo.ro.

Share this post
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp